Systém tepelných čerpadel země/voda pro komerční a veřejné budovy

Tepelná čerpadla země-voda jsou nejen vysoce účinná, mají dlouhou životnost a bezúdržbový provoz, ale navíc vám pomohou výrazně snížit náklady na provoz vaší nemovitosti. Zvolte cestu nejvyšší možné nezávislosti!

Pokud podnikáte, tak je pro vás cena energie na vytápění (nebo chlazení) zásadní fixní nákladovou položkou. Navíc zajištění tepelné pohody na pracovišti je legislativní povinností každého zaměstnavatele. Zemní tepelná čerpadla mohou být vaším řešením. I přes vyšší investiční náklady oproti konzervativním zdrojům vytápění/chlazení se u komerčních, průmyslových a veřejných budov prostě vyplatí. K nejrychlejším ekonomickým návratnostem u tohoto zdroje dochází u objektů, kde je řešen jak zdroj tepla, tak zdroj chladu. Zemní tepelné čerpadlo totiž kombinuje zdroj tepla i chladu v jednom zařízení = jedna investice = jedno zařízení na servis a revize = méně potřebné plochy pro zařízení, méně starostí..

Po dlouhých letech bezobslužného provozu pak stačí vyměnit pouze samotné tepelné čerpadlo nebo jen jeho část. Nicméně primární okruh, což je vnější část systému (vrt, zemní kolektor, energetické piloty) vám budou sloužit „navěky“. Přitom vrty tvoří i více než polovinu celé investice.

Nejste si jisti, zdali je pro váš objekt tepelné čerpadlo země-voda vhodné? Oslovte odborníky z oblasti projektování zemních tepelných čerpadel!

Tepelná čerpadla země-voda pro komerční a veřejné stavby

Systémy tepelných čerpadel země-voda vhodné pro komerční stavby:

  • Geotermální vrty – tepelná čerpadla ve spojení s geotermálními vertikálními vrty jsou asi nejefektivnějším způsobem vytápění a chlazení komerčních objektů. Přes zimu levně vytápí a přes léto téměř zdarma chladí. Navíc jsou prostorově nenáročné a u novostaveb je lze umístit přímo pod základovou desku. Jejich životnost je téměř neomezená. Jedinou nevýhodou oproti ostatním systémům je vyšší pořizovací investice. Řešení tepelných čerpadel s geotermálními vrty je u komerčních staveb zcela převládající zejména kvůli požadavkům chlazení a stísněnému pozemku. Více o geotermálních vrtech…
  • Zemní plošné kolektory – u větších komerčních a průmyslových budov jsou kolektory méně využívané zejména kvůli jejich prostorové náročnosti. Kolektor lze ovšem umístit i v plochách např. atletických a fotbalových hřišť, parků dokonce i parkovišť. Výhodou oproti vrtům jsou až o 50% nižší investiční náklady. Více o zemních plošných kolektorech…
  • Energetické piloty a základové desky – jsou stavební konstrukcí, která propojuje konstrukční účel s energetickým, tedy myšlenka prakticky dokonalá. Pozor si ovšem projektanti musí dávat na provozní režim a teploty. Souvisí to právě s účelem konstrukcí v první řadě pro statický účel. Pokud bychom např. pilotu působící z větší části „na tření“ podchladili do mínusových teplot, mohli bychom ovlivnit její působení v podloží. Co tak u energetických základů bývá podmínkou je kombinovaný režim provozu jak pro vytápění, tak pro chlazení. Zde nám systém může poměrně hezky fungovat díky vysoké tepelné kapacitě železo-betonových konstrukcí, kam lze sezónně získané teplo/chlad účinně ukládat. Energetické piloty se tak používají zpravidla u administrativních budov, kde vytápění a chlazení bývají v rovnováze, nebo dokonce ukládání vyrobeného odpadního tepla je převládajícím kritériem návrhu. Realizace energetických pilot je zejména koordinačně velmi náročná, proto lze samotné provedení tohoto typu přirovnat k nejdražšímu řešení – geotermálním vrtům. Je třeba si uvědomit, že každou pilotu je třeba vystrojit, tlakovat, sledovat v průběhu stavby, napojit na rozdělovač, vyvážit apod. Z tohoto pohledu je nejefektivnější využití delších pilot s co největším průměrem, u kterých může být už výkon zajímavý. Napojovat např. 4 m hluboké piloty o průměru 500 mm je zcela neekonomické. Stejně tak neekonomické je navrhovat piloty podle požadavků energetického využití. Vždy musí být primárním požadavkem statické řešení.
  • Energie z vodní plochy – komerční a průmyslové budovy mohou také využívat vodní plochu pro získávání energie pomocí tepelných čerpadel. Může se jednat o potrubní výměníky v retenčních nádržích, nádržích pro ochlazování výlisků, nebo běžných vodních nádržích, rybnících, či vodních tocích v úzké blízkosti objektů. Jedná se o uzavřený systém, kde se nečerpá voda a je tedy velmi odolný. Není náchylný na provozní výpadky. Tento systém je vždy individuální a je třeba ho posoudit jak z pohledu proveditelnosti, tak z pohledu pracovních teplot.
  • Geotermální energetické koše – tento zdroj pro tepelná čerpadla země-voda má nejvyšší účinnost v oblastech s vysokou hladinou spodních vod. Pro tyto typy objektů se využívá opravdu jen výjimečně. Více o energetických koších…
  • Energie z odpadního tepla – tepelná čerpadla země-voda umí velice efektivně využívat i odpadní teplo pro vytápění, VZT a ohřev teplé vody v komerčních budovách a výrobních provozech. Může se jednat o odpadní teplo z výrobních procesů, datových center, nebo třeba nízko-potenciální teplo z odpadních vod. Typickým příkladem může být bazénová hala, kde dochází k odtoku velkého množství teplé vody jak z hygienického zázemí tak ze samotných procesů filtrace a napouštění bazénu. Některé instalace, kde se odpadní teplo využívá vykazují až rekordní návratnost investice. Oslovte odborníky z oblasti projektování zemních tepelných čerpadel!

Ukázky realizace

Další informace o tepelných čerpadlech