Postup při realizaci tepelného čerpadla

K pořízení tepelného čerpadla země – voda, jako zdroje energie pro vytápění a chlazení, se v poslední době zcela pochopitelně přiklání čím dál více majitelů nemovitostí. Ať už se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci, vždy je podstatný správný návrh tepelného čerpadla vypracovaný odborníky s dlouholetými zkušenostmi. Rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním projektem přitom může být doslova otázkou pár tisíc korun, kvalitně navržené řešení vám ale následně může ušetřit doslova statisíce na provozních nákladech, ale i investicích při realizaci.

Samotný návrh strojní části tepelného čerpadla by měl být součástí projektu vytápění, stejně jako návrh jiných zdrojů. Projektant na základě mnoha informací (lokalita, materiál, geometrie objektu apod.) vypočítá tepelné ztráty a tzv. přípojný tepelný výkon objektu, na základě kterého následně vhodně zvolí výkon TČ a navrhne celý systém distribuce tepla. Primární okruh tepelného čerpadla provádí zpravidla specialista, který má s daným oborem více zkušeností a dokáže mimo jiné zhodnotit i místní hydrogeologické podmínky, ochranná pásma apod.

 • Před instalací tepelného čerpadla systému země-voda je potřeba vyřídit příslušná povolení na stavebním úřadě.
 • Před montáží čerpadla je také potřeba zvolit vhodné umístění jak tepelného čerpadla, tak venkovního výměníku. Venkovní část je třeba důsledně koordinovat a vytyčovat zejména s ohledem na ostatní inženýrské sítě, ostatní objekty, hranice parcel apod.
 • Do místnosti, kde bude umístěno tepelné čerpadlo musí být přivedeny všechny rozvody.
 • Po stavební připravenosti, napuštění a odvzdušnění otopné soustavy a po připojení elektroinstalace, je možné přistoupit k uvedení tepelného čerpadla do provozu.

Náležitosti povolení vrtu pro tepelné čerpadlo

Pro příklad uvádíme rámcový postup v povolovacím procesu u vrtu pro tepelné čerpadlo. V případě plošného zemního kolektoru bude tento proces značně jednodušší zejména tím, že není nutné získání souhlasu dle § 17 vodního zákona. V obou případech je ale potřeba vyřídit všechna povolení pro legislativní správnost celého systému.

povolení vrtu pro tepelné čerpadlo
Geotermální vrt přímo u objektu
zemní plošný kolektor
Plošný kolektor bezvýkopovou metodou (rýhovačem)
 1. Zpracování projektové dokumentace
 2. Zajištění vyjádření příslušných orgánů potřebných pro další krok na stavebním úřadě:
  • souhrnné stanovisko OŽP (Odbor životního prostředí),
  • stanovisko obce/městského úřadu,
  • případně dotčených sítí, pokud si stavební úřad vyžádá.
 3. U vrtů pro TČ je třeba zajistit souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona (OŽP).
 4. S vydaným souhlasem dle § 17 vodního zákona žádáme stavební úřad (u TČ do 20 kW výkonu) o vydání územního souhlasu či územního rozhodnutí (je třeba zjistit předem), u výkonu nad 20 kW ještě dále o vydání stavebního povolení či rovnou o společné povolení, což může ušetřit potřebný čas.
 5. Jakmile uplyne zákonná lhůta k nabytí právní moci, nechá se na povolení vyznačit a můžeme začít.

V současné době v rámci ČR neexistuje platná legislativa ani norma, která by nějakým způsobem přesně předepisovala jak technické, tak právní zákonitosti v oblasti primárních okruhů TČ země-voda. Existují jisté metodiky a směrnice, které byly vytvořeny jako pomůcka pro stavební úřady, které dané typy staveb povolují. Vzhledem k výše uvedenému, před zahájením povolovacího procesu vždy doporučujeme navštívit místně příslušný stavební úřad a zeptat se na všechny potřebné dokumenty, vyjádření a souhlasy, které budou k povolení potřeba. Tímto krokem můžeme ušetřit až několik měsíců drahocenného času.

Samotný legislativní proces je ale u nás v ČR (nejen u vrtů) pro všechny stavby časově dosti náročný. Stavebník by tak měl počítat s tím, že proces povolování vrtů může trvat 6 až 9 měsíců.

Proto je třeba se zdrojem v podobě zemního tepelného čerpadla počítat od začátku a povolovat ho spolu s celým záměrem – projektem domu.

Návrh tepelného čerpadla

Ukázky realizace

Další informace o tepelných čerpadlech