Legislativa a povolení tepelného čerpadla

K pořízení tepelného čerpadla země – voda, jako zdroje energie pro vytápění a chlazení, se v poslední době zcela pochopitelně přiklání čím dál více majitelů nemovitostí. Ať už se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci, vždy je podstatný správný návrh tepelného čerpadla vypracovaný odborníky s dlouholetými zkušenostmi. Rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním projektem přitom může být doslova otázkou pár tisíc korun, kvalitně navržené řešení vám ale následně může ušetřit doslova statisíce na provozních nákladech, ale i investicích při realizaci.

Samotný návrh strojní části tepelného čerpadla by měl být součástí projektu vytápění, stejně jako návrh jiných zdrojů. Projektant vytápění na základě mnoha informací (lokalita, materiály, geometrie objektu apod.) vypočítá tepelné ztráty a tzv. přípojný tepelný výkon objektu, na základě kterého následně vhodně zvolí výkon TČ a navrhne celý systém distribuce tepla. Výpočty tepelných výkonů a bilancí energií je třeba provádět velmi pečlivě, neboť jde o jednu ze zásadních okrajových podmínek návrhu primárního okruhu (vrtů/kolektoru apod.). Primární okruh tepelného čerpadla projektuje zpravidla specialista, který má s daným oborem nejvíce zkušeností a dokáže mimo jiné zohlednit i místní hydrogeologické podmínky, ochranná pásma, předpokládané či reálné (TRT test) tepelně/technické parametry horninového prostředí apod.

ustarany urednik

Obecné zásady:

 • Před instalací tepelného čerpadla systému země-voda je zpravidla potřeba vyřídit příslušná povolení
 • Při projektování systému je vždy třeba zvolit vhodné umístění jak tepelného čerpadla, tak venkovního výměníku. Venkovní část je třeba důsledně koordinovat a vytyčovat zejména s ohledem na ostatní inženýrské sítě, studny, ostatní stavby, sousední systémy primárních okruhů (geotermální vrty na sousední parcele), vzdálenosti od hranice parcel apod.
 • Při úvahách o systému je třeba pečlivě zvážit stavební připravenost na straně vnitřní části TČ (rozměry/přípojný výkon atd.), tak velikost a hydrogeologické podmínky předmětného pozemku pro umístěné venkovní části systému (vrty/kolektor)
 • Tepelné čerpadlo může být spuštěno až po topenářském zkompletování/zapojení celého systému a po proplachu, napuštění, odvzdušnění a kompletním připojení elektroinstalace. Těsnost systému jak na straně primárního okruhu, tak na straně otopného systému musí být podložena protokolem o zkoušce.

  Legislativní povolení jednotlivých typů primárních okruhů

  V roce 2023 došlo v ČR ke změně energetického zákona, která má za cíl více nastartovat a zrychlit procesy povolování obnovitelných zdrojů energie (OZE). O této změněn se mluvilo též jako o LEX OZE I – nově zákon č. 19/2023 Sb. kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato změna se týká i tepelných čerpadel systému země- voda a značně časově zkrátila legislativní proces povolování zemních tepelných čerpadel.

  V návaznosti na tento nově vydaný zákon vychází 07/2023 dokument/metodika Umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel

  Metodiku vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pro stavební úřady pro sjednocení a ujasnění režimu povolování jednotlivých typů tepelných čerpadel a jejich konkrétních variant. Základní pravidla povolování jsou uvedeny níže:

  • TČ s geotermální vrty (Tepelné čerpadlo země/voda využívající tepelnou energii horninového prostředí):

  V rámci záměru je nutné rozlišovat mezi samotným vrtem a tepelným čerpadlem. Vrt nenaplňuje definici stavby podle § 2 odst. 3 stavebního zákona. Z tohoto důvodů jsou proto vrty zcela mimo posuzování stavebního úřadu, tzn. vrty nevyžadují jakékoliv povolení podle stavebního zákona a to bez ohledu na instalovaný výkon. Je však třeba zdůraznit, že vrty podléhají posuzování podle jiných právních předpisů – je nutné získání souhlasu vodoprávního úřadu (dále jen VPÚ) dle § 17 vodního zákona. Samotné tepelné čerpadlo je výrobek ve smyslu zákona o technických požadavcích na výrobky a nepodléhá posouzení stavebním úřadem a jeho instalace není předmětem územního ani stavebního řízení.

  • TČ se zemním plošným kolektorem (Tepelné čerpadlo země/voda využívající tepelnou energii z půdní vrstvy):

  V rámci záměru je nutné rozlišovat mezi samotným kolektorem a tepelným čerpadlem. Kolektor je nutné posoudit jako stavbu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, která pokud splní podmínky podle § 79 odst. 2 písm. v) stavebního zákona (stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud jsou v souladu s územně plánovací dokumentací, s výjimkou stavby vodního díla, kulturní památky a stavby ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně) pak bude zcela ve volném režimu a nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas, a tedy ani stavební povolení ani ohlášení. V případě výkonu nad 50 kW je nutné řešit projekt pro stavební povolení a získat stavební povolení na stavebním úřadě. Tepelné čerpadlo je výrobek ve smyslu zákona o technických požadavcích na výrobky a nepodléhá posouzení stavebním úřadem a jeho instalace není předmětem územního ani stavebního řízení (stejně jako např. vzduchotechnika, satelit aj.).

  • TČ s kolektorem „ve vodě“ (Tepelné čerpadlo země/voda využívající tepelnou energii z vodního toku nebo nádrže):

  Kolektor ve vodním zdroji je, jakožto stavba k využití vodní energie a energetického potenciálu, podle § 55 odst. 1 písm. g) vodního zákona vodním dílem. Podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 3. vodního zákona je k využívání energetického potenciálu povrchových vod třeba povolení k nakládání s vodami. K povolení vodního díla i povolení k nakládání s vodami je příslušný vodoprávní úřad. Povolení k nakládání s vodami podmiňuje vydání stavebního povolení na vodní dílo. Pokud vodní dílo povoluje vodoprávní úřad, provede společné řízení podle § 140 správního řádu. Pokud soubor staveb s vodním dílem povoluje obecný stavební úřad, musí být nakládání s vodami povoleno vodoprávním úřadem.

  Dalším aktuálním směrným dokumentem je Příručka pro projektování, povolování a realizaci vrtů pro tepelná čerpadla systémů „země x voda“ a „voda x voda“ z 11/2023

  Tento dokument byl zhotoven na základě objednávky Ministerstva životního prostředí (MŽP) u České asociaciace hydrogeologů, za účelem pomoci ke kvalitnějšímu navrhování, projektování a realizaci vrtů zasahujících do horninového prostředí. Příručka je primárně určena pro využití vodoprávními, stavebními a dalšími úřady při posuzování a povolování těchto vrtů, stejně tak ale pro společnosti, které vrty projektují, povolují a realizují. Dokument je v souladu s výše uvedenou metodikou MMR a blíže popisuje veškeré potřebné legislativní kroky u systémů tepelných čerpadel s vrty, včetně informací ohledně podmínek EIA a obsahu potřebných dokumentů pro povolení tohoto záměru.

  geotermalni vrt
  Geotermálni vrt
  zemní plošný kolektor
  Výkop rýhovačem pro zemní kolektor

  Legislativní proces povolování primárních okruhů TČ se tak v roce 2023 značně urychlil. Vrty pro teplená čerpadla je v současné době reálné povolovat v horizontu cca 1,5 – 2 měsíce, systémy plošných kolektorů do výkonu až 50 kW je dokonce možné řešit zcela bez povolení. Výjimkou je změna/výměna zdroje vytápění ze systému centrálního zásobování teplem (SCZT) na TČ. Zde je dle § 7 odst. 9 zákona o hospodaření energií možné změnu provést pouze na základě stavebního povolení. V každém případě však před samotnou realizací doporučujeme vždy kvalitní projekt s kvalitním dimenzováním primárního okruhu TČ, které Vám zaručí žádané úspory a spolehlivou funkci celého systému.

  Zajímá vás cena vrtu nebo zemního kolektoru? Chcete rámcový návrh primárního okruhu tepelného čerpadla? Jaké budou náklady na provoz domu s TČ země/voda? Vyzkoušejte naší online kalkulačku!

  Návrh tepelného čerpadla

  Ukázky realizace

  Další informace o tepelných čerpadlech