Geotermální energetický koš

Energetický koš s tepelným čerpadlem země-voda je v některých případech poměrně zajímavou možností vytápění a chlazení objektů. V místech, kde není dostatečný prostor pro umístění zemních kolektorů, nebo, kde není možné z nějakých důvodů uskutečnit vrt, může být geotermální energetický koš vhodnou alternativou. Ideální jsou místa s výskytem vyšší hladiny spodních vod, jako třeba oblasti podél koryta řek.

Energetické koše odebírají teplo nebo chlad ze svrchních geologických vrstev, kde dochází ke kumulaci a regeneraci energie ze slunečního záření, zasakováním povrchové vody a prosakováním vody spodní. Koše mají tvar válce nebo obráceného kuželu a jsou zakopány do hloubky 3,5 až 4 m. Přikrývají se cca 1,2 – 1,5 m vysokou vrstvou zeminy. Lze tak nad nimi a v jejich blízkosti pěstovat zeleninu nebo třeba zasadit stromy.

Pro přemýšlivé architekty, projektanty a stavebníky, kteří bojují nejen s prostorem pro primární okruh, ale též s prostorem pro vsakování dešťových vod,(pozn. srážkové vody je nutné a legislativně vyžadované vsakovat na pozemku stavebníka..) je možné oba tyto systémy propojit. Je nutné, aby obsyp potrubí byl proveden z propustného vytříděného materiálu a do prostoru košů je možné pak zavést drenážní potrubí pro vsakování vody. Tímto způsobem můžeme v určitých případech doslova „zabít dvě mouchy jednou ranou“ a zároveň zvýšit účinnost/výkon tohoto typu výměníku.

Jaký je výkon energetických košů? Standardně se používají energetické koše s potrubím v dimenzi d25 – d32 z potrubí PE 100 RC v délkách běžně od 100 – 150m, jejichž průměrný výkon je v rozmezí 0,8 – 1,2 kW (výkon na straně primárního okruhu) v závislosti na místních hydrogeologických podmínkách.

*Při instalaci košů je třeba dávat velký důraz na důkladné obsypání a hutnění. Je potřeba koš postupně obsypávat vytříděnou zeminou a často hutnit např. prolíváním většího množství vody. Propustná vytříděná zemina pak k potrubí lépe přilne a vytvoří lepší přenos energie již v prvním roce provozu.

energetický koš
geotermální energetické koše

Výhody energetických košů

  • – menší prostorová náročnost v porovnání s klasickými zemními kolektory
  • – ekonomicky přijatelnější ve srovnání s variantou geotermálních vrtů
  • – nepodléhá vodoprávnímu řízení, možnost rychlé realizace
  • – výkopy je možné realizovat běžným rypadlem, je možné je sdružit s retencí/vsakováním dešťových vod

Zajímá vás cena vrtu nebo zemního kolektoru? Chcete rámcový návrh primárního okruhu tepelného čerpadla? Jaké budou náklady na provoz domu s TČ země/voda? Vyzkoušejte naší online kalkulačku!

Ukázky realizace energetického koše

Další informace o tepelných čerpadlech