Jaká je legislativa a povolení pro vrty tepelných čerpadel?

V roce 2023 došlo v ČR ke změně energetického zákona, která má za cíl více nastartovat a zrychlit procesy povolování obnovitelných zdrojů energie (OZE). O této změněn se mluvilo též jako o LEX OZE I – nově zákon č. 19/2023 Sb. kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato změna se týká i tepelných čerpadel systému země- voda a značně časově zkrátila legislativní proces povolování zemních tepelných čerpadel.


V návaznosti na tento nově vydaný zákon vychází 07/2023 dokument/metodika Umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel  

Metodiku vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pro stavební úřady pro sjednocení a ujasnění režimu povolování jednotlivých typů tepelných čerpadel a jejich konkrétních variant. Základní pravidla povolování jsou uvedeny níže:

Povolení vrtu pro tepelné čerpadlo

TČ s geotermální vrty (Tepelné čerpadlo země/voda využívající tepelnou energii horninového prostředí)

V rámci záměru je nutné rozlišovat mezi samotným vrtem a tepelným čerpadlem. Vrt nenaplňuje definici stavby podle § 2 odst. 3 stavebního zákona. Z tohoto důvodů jsou proto vrty zcela mimo posuzování stavebního úřadu, tzn. vrty nevyžadují jakékoliv povolení podle stavebního zákona a to bez ohledu na instalovaný výkon. Je však třeba zdůraznit, že vrty podléhají posuzování podle jiných právních předpisů – je nutné získání souhlasu vodoprávního úřadu (dále jen VPÚ) dle § 17 vodního zákona. Samotné tepelné čerpadlo je výrobek ve smyslu zákona o technických požadavcích na výrobky a nepodléhá posouzení stavebním úřadem a jeho instalace není předmětem územního ani stavebního řízení.

Dalším aktuálním směrným dokumentem je Příručka pro projektování, povolování a realizaci vrtů pro tepelná čerpadla systémů „země x voda“ a „voda x voda“ z 11/2023.

Tento dokument byl zhotoven na základě objednávky Ministerstva životního prostředí (MŽP) u České asociace hydrogeologů, za účelem pomoci ke kvalitnějšímu navrhování, projektování a realizaci vrtů zasahujících do horninového prostředí. Příručka je primárně určena pro využití vodoprávními, stavebními a dalšími úřady při posuzování a povolování těchto vrtů, stejně tak ale pro společnosti, které vrty projektují, povolují a realizují. Dokument je v souladu s výše uvedenou metodikou MMR a blíže popisuje veškeré potřebné legislativní kroky u systémů tepelných čerpadel s vrty, včetně informací ohledně podmínek EIA a obsahu potřebných dokumentů pro povolení tohoto záměru.

Legislativní proces povolování primárních okruhů TČ se tak v roce 2023 značně urychlil. Vrty pro teplená čerpadla je v současné době reálné povolovat v horizontu cca 1,5 – 2 měsíce. Orgánem, který vrty povoluje je vodoprávní úřad (vodoprávní řízení dle § 17 vodního zákona), kde bude třeba kromě HG posudku a dokumentace záměru doložit i souhlasná stanoviska Krajského úřadu, Místně příslušného báňského úřadu a případně i vyjádření Povodí. Vždy doporučujeme kontaktovat místně příslušný vodoprávní úřad a na potřebné podklady se dopředu informovat.

Výjimkou je změna/výměna zdroje vytápění ze systému centrálního zásobování teplem (SCZT) na TČ. Zde je dle § 7 odst. 9 zákona o hospodaření energií možné změnu provést pouze na základě stavebního povolení. V každém případě však před samotnou realizací doporučujeme vždy kvalitní projekt s kvalitním dimenzováním primárního okruhu TČ, které Vám zaručí žádané úspory a spolehlivou funkci celého systému.

V souvislosti s vrty pro tepelná čerpadla by vás mohl zajímat: